قانون جدید سهم الارث زن از شوهر خود (روایت سوم)

 • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
 • تاریخ خبر : چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۹۴ - ۱:۵۲

  کد خبر : 29640

  قانون جدید سهم الارث زن از شوهر خود (روایت سوم)

  واران نیوز: قوانین و روایات مختلف از سهم الارث زن از شوهر خود. شما میتوانید قسمت و روایت اول از …

  واران نیوز: قوانین و روایات مختلف از سهم الارث زن از شوهر خود. شما میتوانید قسمت و روایت اول از این قوانین را در اینجا  و قسمت دوم را در اینجا بخوانید.


   

  سهم الارث زن متوفی
  ۱) اگر تنها وارث متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می شود.
  ۲) اگر تنها وارث متوفی زن و پدر و مادرش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می رسد. وچهار دوازدهم ترکه به مادرش می رسد و باقی مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می رسد.
  ۳) اگر متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می شود بطوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.
  سهم الارث دختر متوفی
  ۱) اگر تنها وارث متوفی دختر او باشد همه ترکه به او تعلق می¬گیرد.
  ۲) اگر تنها وارث متوفی چند دختر باشند همه ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می¬شود.
  ۳) اگر تنها وارث متوفی پسران و دختران او باشند همه ترکه بین آنها تقسیم می¬شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد. در این مسأله فرقی بین یک یا چند پسر و همچنین یک یا چند دختر نمی¬کند و در هر صورت ترکه باید طوری تقسیم شود که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
  ۴) اگر تنها وارث متوفی چند دختر و مادرش باشند. یک ششم ترکه به مادر تعلق می¬گیرد و چهار ششم ترکه بین دختران بطور مساوی تقسیم می¬شود. و یک ششم باقی مانده تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بین دختران بطور مساوی تقسیم می¬شود.
  ۵) اگر تنها وارث متوفی یک دختر با پدر و مادرش باشد. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق میگیرد و باقی مانده که یک ششم می¬باشد تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به پدر و یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق می¬گیرد.
  ۶) اگر تنها وارث متوفی چند دختر با پدر و مادر متوفی باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و بقیه که چهار ششم می¬باشد بین دختران به طور مساوی تقسیم می¬شود.
  ۷) اگر تنها وارث متوفی فرزند (دختر و پسر) و زنش باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می¬گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می¬شود.
  ۸) اگر تنها وارث متوفی دختر و پسر و پدر و مادر متوفی باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم ترکه به مادر و بقیه که چهار ششم می¬باشد بین دختران و پسران تقسیم می¬شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
  ۹) اگر متوفی فرزند (دختر و پسر) و زن و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می¬برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می¬شود به طوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.
  سهم الارث مادر متوفی
  ۱) اگر تنها وارث متوفی مادر او باشد همه ترکه به مادر او تعلق می¬گیرد.
  ۲) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدر او باشند. یک سوم ترکه به مادر او و دو سوم ترکه به پدرش تعلق می¬گیرد.
  ۳) اگر تنها وارث متوفی مادر و چند دختر باشد. یک ششم ترکه به مادر تعلق می¬گیرد و چهار ششم ترکه بین دختران بطور مساوی تقسیم می¬شود. و یک ششم باقی مانده تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بین دختران بطور مساوی تقسیم می¬شود.
  ۴) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با یک دختر باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق میگیرد و باقی مانده که یک ششم می¬باشد تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به پدر و یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق می¬گیرد.
  ۵) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با چند دختر باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و بقیه که چهار ششم می¬باشد بین دختران به طور مساوی تقسیم می¬شود.
  ۶) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدر و زنش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می¬رسد. و چهار دوازدهم ترکه به مادرش می¬رسد و باقی مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می¬رسد.
  ۷) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با دختر و پسرش باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم ترکه به مادر و بقیه که چهار ششم می¬باشد بین دختران و پسران تقسیم می¬شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
  ۸) اگر متوفی مادر و پدر و زن و فرزند (دختر و پسر) داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می¬برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می¬شود به طوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.
  منبع این نوشته = http://www.pasokhgu.blogfa.com/post-3.aspx

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
  Desgined & Programmed by AmirHz.pro