وصیت نسبت به چه میزان از ترکه نافذ است؟

 • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
 • تاریخ خبر : شنبه ۱۶ خرداد ۹۴ - ۳:۴۹

  کد خبر : 32857

  وصیت نسبت به چه میزان از ترکه نافذ است؟

  یک سوم ، بخشی از ترکه که وصایای مالی موصی (متوفی) تا آن میزان بدون اجازه ورثه نافذ است. شرایط …

  یک سوم ، بخشی از ترکه که وصایای مالی موصی (متوفی) تا آن میزان بدون اجازه ورثه نافذ است.

  شرایط وصیت زیاده بر ثلث

   وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است. در کتاب شرح لمعه آمده است چنانچه وراث در زمان حیات موصی اجازه دهند کفایت می کند. بنابر ماده فوق، اگر وراث، وصیت بیش از ثلث را اجازه ندهند نسبت به مازاد ثلث، باطل است هرچند ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی ندارد. ولی اینکه صحت وصیت بیش از ثلث با اجازه ورثه تضمین می شود، وجاهتش این است که وارث چون در زمان میت حق دارد ولو بعد از مرگ و لذا اجازه فعلی او، به این اعتبار، اثرش را می بخشد. به هر حال، اجازه و تنفیذ وصیت زاید بر ثلث یک عمل حقوقی است و وراث باید برای آن اهلیت داشته باشند. به موجب ماده ۴۱۸ ق.ت. تاجر ورشکسته نمی تواند، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از این حق استفاده کند و کسی می تواند وصیت را اجازه دهد که در زمان فوت موصی، وصف وارث را داشته باشد و رد ورثه تنها پس از فوت مؤثر است که وصیت را نسبت به زاید بر ثلث، باطل می کند و اجازه وارث صرفاً اعتبارش بعد از مرگ موصی است و در زمان حیات او اثری ندارد. زیرا پیش از فوت، مستحق مال نیست. از این رو، وارث فقط نسبت به مال موصی، اجنبی محسوب می شود و اجازه اش اثری ندارد. موصی حق انتخاب موصی به تا ثلث ترکه را دارد و می تواند آن را مشاع در کل ترکه یا نسبت به بعضی از اموال وصیت کند یا به تملیک مال معین اختصاص دهد. مرحوم دکتر سید حسن امامی وصیت به مالی که در رهن دیگری است را نافذ می داند ولی باید قبلاً طلب موصی پرداخت و مازاد آن در ثلث قرار گیرد

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
  Desgined & Programmed by AmirHz.pro