رئیس مجمع عالی بسیج گیلان با اشاره به اینکه آمریکا طرفداران خود را بعد ازاستفاده، مانند دستمال کاغذی دورمی ریزد، عنوان کرد: آمریکا آن دسته ازجریانات سیاسی که جهت گیری هایشان مبتنی براستفاده ابزاری ازاعلام اجرای برجام برای کسب رای درانتخابات است، تا زمانی حمایت می کند که منافعش تامین شود.

این فعال سیاسی افزود: برخی در داخل با سادگی فکر می کنند که آمریکا اهل تعامل و گفتگو است، برخی نیز بر این واقفند که آمریکا مورد اعتماد نیست اما به استفاده سیاسی از اعلام اجرای برجام برای انتخابات نیاز دارند.

وی با اشاره به تحریم مجدد ایران درزمینه موشکی، توسط آمریکا درکمتر از یک شبانه روز بعد ازاعلام اجرای برجام گفت: مردم ایران چه بعد ازانقلاب و چه قبل ازآن، آمریکا را به خوبی شناخته اند ومی دانند که آمریکا درعین حال که مجبوربه مذاکره شده است، منافع سیاسی خود را ازاجرای برجام دنبال می کند.

سردار علیزاده با تاکید براینکه آمریکایی ها فضای بعد ازبرجام را مدیریت می کنند، تصریح کرد: ایجاد این ذهنیت که امریکا اهل گفتگو و قابل اعتماد است، برای نفوذ درمراکز تصمیم گیریِ جمهوری اسلامی لازم است.

وی با بیان اینکه عوامل داخلیِ همسو با غرب نیز، به این ذهنیت دامن می زنند، خاطر نشان کرد: آنها درصدد هستند، که بگویند یک گروه موافق برجام ویک گروه مخالف برجام هستند وگروهِ مخالف جنگ طلب و فاقد منطق گفتگو هستند.

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان افزود: ایجاد دوقطبیِ ذکرشده درجامعه ترفندِ همیشگی یک دسته ازجریانات سیاسی برای کسب رای درانتخابات است.

این فعال سیاسی با ابراز تشکر از زحمات دولت در مذاکرات هسته ای گفت: این دوستان باید به این نکته توجه کنند که آمریکا تاجایی دراین مسیر حرکت می کند که منافعش اقتضا کند و درغیر اینصورت، مذاکرات و مذاکره کنندگان را دورخواهد زد و انتظار از دولت این بود که همه تحریم ها برداشته شود.