مقدمه ای برمدیریت شهری

 • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
 • تاریخ خبر : دوشنبه ۸ آذر ۹۵ - ۶:۱۷

  کد خبر : 50448

  مقدمه ای برمدیریت شهری

  نظام مدیریت شهری باهدف اداره مطلوب امورشهرسعی دارد روابط میان عناصر شهری راهماهنگ سازد .بدون شناخت این سیستم نمی توان عناصر وروابط رادرجهت اهداف آن تغییر شکل داد.

  واران خبر: شهر مرکز فر صت ومحیطی برای ارائه توانائیهای بالقوه انسانی است هدف سیستم مدیریت شهری درجهت اهد اف ملی بوده وباآن همسو است واز کلیات آن تبعیت می کند

  اما مدیران شهری چه وظایفی دارند

  یک مدیرشهری باید بتوانددردنیای رقابتی نقاط قوت وضعف شهرخودراشناخته ودرصدد تقویت مزایای رقابتی آن براید

  بدین ترتیب شهردار بایدخود رامدیر شهربداند نه مدیرشهرداری این دوباهم تفاوتهای بسیار  دارد

  الف)مدیرشهرمسئول ارتقای قابلیتهاوتوانمندیهای شهروشهرنشینان است درحالیکه مدیرشهرداری بیشتر یک مجری است پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است ونه نتایج وپیامدها بسیاری براین  باورند که جامعه آینده جامعه شهرنشین خواهد بود بنابراین شهرها به جای اینکه مکانهایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یاتراکم کارگران بیکار باانبوه مشکلات اقتصادی ،اجتماعی ومحیط زیستی باشند ،بایدبه مراکز رشد وپویایی اقتصادی واجتماعی درچارچوب ملی تبدیل شوند.

  ب)آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی ،بهبود بهره وری وبهبود استانداردهای زندگی شهری

  ج)تنظیم فعالیتهای تاثیرگذار بخش خصوصی برامنیت ،سلامت ورفاه اجتماعی جمعیت شهری

  د)برنامه ریزی  استراتژیک

  ذ) بهبود شیوه های مدیریت مالی واقتصادی

  ه)جلب مشارکت عموم مردم برای مدیریت شهرها

  وظایف کنونی مدیریت شهری

  صرف نظر ازتنوع درنظامهای اجتماعی وسیاسی گوناگون تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی ،خدمات رسانی ،مدیریت فرهنگ محلی ،انجام پروژه های عمرانی و….نمی شود.

  بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری وترسیم چشم انداز شهر درراستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری بشمار می رود

  یکی از عوامل این نشاط وسرزندگی درشهرهای کوچک وبزرگ تنوع در آنهاست ، نواحی متفاوت ،خصوصیات ،فعالیتها،اندازه ها،کاربری های متفاوتی دارد،مدیران شهری باید درحفظ این هارمونی کوشا باشند

  مفهوم کاردر مدیریت شهری

  اگر بخواهیم تعریف جامع تری از کارارائه دهیم می توان گفت که کار سیاست وفرهنگ همگی ازیک مقوله هستند تنها اشکال آنها متفاوت است ..در حوزه مدیریت شهری تعادل میان انرژی واطلاعات است به تعبیری کار را می توان کاربرد اطلاعات درانرژی و هدف در انرژی تعبیرکرد سه دسته کار سخت افزاری بااطلاعات کم ،کار سخت افزار بااطلاعات متوسط وهمنچنین کارنرم افزار بااطلاعات زیاد متبلور می شوند .

  در مدیریت شهری ما، حلقه گمشده کارمعطوف به پژوهش ،اطلاعات ودانایی است

  نقش سیستم شهری به مثابه یک برنامه ریزاست این نقش رامی توان دردوقالب روابط برون ودرون سیستمی مطالعه کرد در قالب اول روابط مدیریت وبرنامه ریزی شهری درارتباط بانظام عمومی برنامه ریزی وسطوح بالاتر برنامه ریزی وبررسی می شود

  مهمترین موضوع قابل توجه دراین سطوح ضرورت تامین هماهنگی این سطوح بایکدیگراست

  درقالب دوم تهیه برنامه های جامع فیزیکی ، اقتصادی ،اجتماعی ومالی لازم برای توسعه کارآمد شهر بعنوان اصلی ترین وظیفه سیستم مورد توجه قرار می گیرد

  سخن پایانی

  توسعه کشور وارتقاءاستاندارد زندگی درآن مستلزم بهبود وارتقاءکیفیت مدیریت در سازمانهای فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی است .بابهبود مدیریت است که می توان بهره وری را افزایش داد واز ظرفیت ها وامکانات موجود بهره برد وظرفیت های خدمت رسانی بیشتر را مهیا نمود

  به قلم حمید رحیمی

  photo_2016-11-28_06-15-13

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
  Desgined & Programmed by AmirHz.pro