پاسخ جالب رئیس بیمارستان قائم به یک سوال در خصوص نام گذاری بین المللی بودن این بیمارستان

پاسخ جالب رئیس بیمارستان قائم به یک سوال در خصوص نام گذاری بین المللی بودن این بیمارستان

رئیس بیمارستان قائم گفت: “چون اسم این بیمارستان به نام حضرت قائم مزین شده و ایشان قرار است حکومت قانون تشکیل دهند تا همه ملت­ ها را پوشش دهند، از این رو این بیمارستان، یک مرکز بین المللی محسوب می­شود!”

آخرین اخبار