چرا امام زاده ابراهیم ناامن است؟

چرا امام زاده ابراهیم ناامن است؟

این درگیری اینگونه آغاز شد که یکی از فروشنده گان به دختر جوان متلک می گوید.مادر برای دفاع از حریم خصوصی خود و دختر یک سیلی به پسر جوان زده وپسر جوان از ناحیه کمر و صورت به مادر چندین ضربه می زند و مادر را نقش بر زمین می کند……. به گزارش۸دی به نقل

آخرین اخبار