پیشنهاد موناکو به کریم انصاری فرد

پیشنهاد موناکو به کریم انصاری فرد

به نوشته واران نیوز ، کریم انصاری فرد که در این سال ها همیشه از پیشنهادات خارجی اش حرف می زد این بار با پیشنهاد موناکو فرانسه روبرو شده است. پیشنهادی که مشخص نیست این بار هم به آن جواب مثبت بدهد یا خیر. گویا با توجه به فیلم بازی هایی که مدیر برنامه های

آخرین اخبار