افراد موثر در افزایش بدهکاران بانکی باید بازخواست شوند

افراد موثر در افزایش بدهکاران بانکی باید بازخواست شوند

یک حقوقدان گفت: وقتی صحبت از میلیارد ها تومان پول می شود و بعد معلوم می شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف، داده شده است، نمی توان گمان کرد که اشتباه ساده ای صورت گرفته است؛ بنابراین باید تک تک افرادی که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

آخرین اخبار